Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) obchodnej spoločnosti FLOMAT sro, so sídlom Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava ‒ Hrabůvka, identifikačné číslo: 05939585, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka ďalej len „ predávajúci “) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „ občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti smluvních strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len „ kupná smlouva “) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou ( ďalej len „ kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.flomat.sk (ďalej len „ webová stránka “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu “).
  2. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov neplatia pre prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá objednáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho výkonu povolania.
  3. Na ustanoveniach odlišných od obchodných podmienok sa možno dohodnúť v kupnej zmluve. Ustanovenia dohodnuté v kupnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kupnej zmluvy. Kúpna smlouva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
  5. Obchodné podmienky môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Používateľský účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho urobenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „ užívateľský účet “). Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný všetky údaje uviesť správne a pravdivo. údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri každej zmene povinný aktualizovať. údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za správne.
  3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných pri prístupe do svojho používateľského účtu.
  4. Kupujúci nemá právo svoj používateľský účet umožniť využívať tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä v prípade, ak kupujúci používateľský účet nevyužil dlhšie ako 12 mesiacov, a tiež v prípade, ak kupujúci porušil svoje povinnosti vyplývajúce z kupnej zmluvy (včítane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 3. Uzatvorenie kupnej zmluvy

  1. Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kupnú zmluvu pre toto tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené spolu s daňou z pridanej hodnoty a všetkými ďalšími súvisiacimi poplatkami. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kupnú zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s platbou, balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď ide tovar doručený na území Slovenskej republiky.
  4. Pri objednávaní tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie:
   1. o identifikačných údajoch kupujúceho: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo,
   2. o objednanom tovare (objednané tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   3. o spôsobe úhrady kupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
   4. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne ako „ objednávka “).
  5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu si kupujúci môže skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré v objednávke uviedol, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Predávajúci ihneď po prijatí objednávky ho prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „ elektronická adresa kupujúceho “).
  6. Predávajúci má vždy právo v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kupnej ceny, předpokládaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne prijatím objednávky, tzv. akceptáciou, ktorú predávajúci kupujúcemu pošle na jeho elektronickú adresu.
  8. Kupujúci pri uzavretí kupnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kupnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si kupujúci hradí sám.
 4. Cena tovaru a platební podmienky

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kupnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými na webovej stránke predávajúceho v sekcii „Všetko o nákupe“.
  2. Spolu s kupnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady v dohodnutej výške spojené s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, v ďalšom texte sa kúpnou cenou rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok o povinnosti uhradiť kupnú cenu predom.
  4. V prípade platby v hotovosti av prípade platby na dobierku je kupná cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupná cena splatná do piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kupnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kupnú cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kupnú cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci má právo, najmä v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kupnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatní.
  7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať.
  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci o platbách realizovaných na základe kupnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad (faktúru). Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad (faktúru) vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru av elektronickej podobe ju pošle na elektronickú adresu kupujúceho.
 5. Odstúpenie od kupnej zmluvy

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kupnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený na prianie kupujúceho alebo pre jeho osobu, ani od kupnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej zkaze, ani od kupnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, ani od kupnej zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, ani od kupnej zmluvy o dodaní zvukovej a obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak je porušený ich pôvodný obal, ani od dodania novín, periodík alebo časopisov, ani od kupnej zmluvy o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití volného času, ak predávajúci tieto plnenia poskytuje v určenom termíne, ani od kupnej zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predošlým výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy uviedol kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy.
  2. Pokiaľ nejde o prípady uvedené v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď od kupnej zmluvy nemožno odstúpiť, kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kupnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom ak predmetom kupnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto doba plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kupnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúci poslať okrem iného na adresu pobočky predávajúceho alebo na elektronickú adresu predávajúceho info@flomat.sk.
  3. V prípade odstúpenia od kupnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kupná zmluva ruší od začiatku. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak od kupnej zmluvy odstúpi kupujúci, tak nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar pre jeho vlastnosti nemožno vrátiť poštou.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kupnej zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci má právo vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tím kupujúci bude súhlasiť a kupujúcemu tím nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kupnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar predá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu poslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare má predávajúci právo jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kupnej ceny.
  6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim má predávajúci právo kedykoľvek odstúpiť od kupnej zmluvy. V takomto prípade predávajúci kupujúcemu vráti kupnú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  7. Ak sa spolu s tovarom kupujúcemu poskytne darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu od kupnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva na takýto darček stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj. poskytnutý darček.
 6. Preprava a dodanie tovaru

  1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitého požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, ak z dôvodov na strane kupujúceho treba tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu av prípade akéhokoľvek poškodenia toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
 7. Práva pri nekvalitnom plnení

  1. Práva a povinnosti smluvních strán pri nekvalitnom plnení sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nebude mať nedostatky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takáto dohoda chýba, tak má aj vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opsal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na vlastnosti tovaru a na základe reklamy predávajúceho alebo výrobcu,
   2. tovar sa hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
   3. tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak akosť alebo vyhotovenie bolo určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   4. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu jeho poškodenia, pre ktoré sa dohodla nižšia cena, na opotrebené tovar spôsobený jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare za poškodenie zodpovedajúce používaniu alebo opotrebeniu, ktoré tovar mal pri prevzatie kupujúcim, alebo ak to vyplýva z charakteru tovaru.
  4. Ak sa prejavia nedostatky do šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol nekvalitný už pri prevzatí.
  5. Kupujúci má právo uplatniť právo pri nedostatkoch, ktoré sa vyskytli pri spotrebnom tovare do dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia.
  6. Práva pri nekvalitnom plnení uplatní kupujúci u predávajúceho na adrese jeho pobočky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne v sídle alebo na mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci alebo iný podnikateľ určený na opravu tovaru dostane od kupujúceho reklamované tovar.
  7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za nekvalitné plnenie upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 8. Ďalšie práva a povinnosti strán

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo na tovar zaplatením celej kupnej ceny tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexami chovania podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  3. Mimosúdne vybavenie stížností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@flomat.sk. Informáciu o vybavení stížnosti kupujúceho predávajúci pošle na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. Predávajúci má právo predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností podľa § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. Ochrana osobných údajov

  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spolu všetko ako „ osobné údaje “).
  3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností dohodnutých v kupnej zmluve a na účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzavrieť kupnú zmluvu.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke urobenej na webovom rozhraní obchodu) je povinný uviesť správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu predávajúceho informovať o zmene vo svojich osobných údajoch.
  5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu. Osobné údaje kupujúceho môžu byť odovzdané osobám dopravujúcim tovar (napr. Českej pošte, sp, PPL SK sro, Uloženke sro a pod.), a to v minimálnom rozsahu (informacie nutné pre doručenie tovaru), osobám spracovávajúcim hodnotenie priebehu objednávky (napr. Heureke Shopping sro, Seznamu.cz, as a pod.) a to v minimálnom rozsahu (spravidla iba elektronická adresa kupujúceho). Okrem vymenovaných osôb predávajúci nebude osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávať tretím osobám.
  6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
  8. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) spracúva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä že jeho osobné údaje sú nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
   1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
   2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
  9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je mu povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.
 10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami a firmou predávajúceho na svoju elektronickú adresu, so zasielaním SMS správ na svoje telefónne číslo a súhlasí aj so zasielaním obchodných oznámení zo strany predávajúceho na svoju elektronickú adresu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. Pokiaľ nákup na webovej stránke možno urobiť a záväzky predávajúceho z kupnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 11. Doručovanie

  1. Na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.
 12. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky spolu s ich súčasťami sú platné a účinné od 4. února 2019 a rušia predošlé obchodné podmienky spolu s ich súčasťami, pričom sú k dispozícii v sídle spoločnosti av elektronickej podobe na webovej stránke predávajúceho.
  2. Ak vzťah založený kupnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom platí, že vzťah sa řídí slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia ( http://www.coi.cz/ ), alebo spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy ( https://webgate.ec .europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na stránkach Českej obchodnej inšpekcie ( http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelských-sporu-adr/ ). Než sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu predávajúci kupujúcemu odporúča využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.
  4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého smysl sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia sa neruší platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kupnej zmluvy a obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  5. Kúpnu smlouvu spolu s obchodnými podmienkami predávajúci archivuje v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  6. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kupnej zmluvy.
  7. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie: FLOMAT sro, Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava ‒ Hrabůvka, Česká republika, adresa elektronickej pošty: info@flomat.sk, telefón +420 733 641 461.

Vzorový formulár na odstúpenie od kupnej zmluvy

Tento formulár vyplňte a pošlite späť len v prípade, ak chcete odstúpiť od kupnej zmluvy.

Vzorový dokument Odstúpenie spotrebiteľa od kupnej zmluvy: ( odt , docx , pdf )

Doprava a platba

+420 733 641 461

Copyright © 2017-2024 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.