Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) obchodnej spoločnosti FLOMAT sro, so sídlom Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava ‒ Hrabůvka, identifikačné číslo: 05939585, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka ďalej len „ predávajúci “) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „ občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti smluvních strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len „ kupná smlouva “) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou ( ďalej len „ kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.flomat.sk (ďalej len „ webová stránka “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu “).
  2. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov neplatia pre prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá objednáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho výkonu povolania.
  3. Na ustanoveniach odlišných od obchodných podmienok sa možno dohodnúť v kupnej zmluve. Ustanovenia dohodnuté v kupnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kupnej zmluvy. Kúpna smlouva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
  5. Obchodné podmienky môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Používateľský účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho urobenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet “). Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný všetky údaje uviesť správne a pravdivo. údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri každej zmene povinný aktualizovať. údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za správne.
  3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných pri prístupe do svojho používateľského účtu.
  4. Kupujúci nemá právo svoj používateľský účet umožniť využívať tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä v prípade, ak kupujúci používateľský účet nevyužil dlhšie ako 12 mesiacov, a tiež v prípade, ak kupujúci porušil svoje povinnosti vyplývajúce z kupnej zmluvy (včítane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 3. Uzatvorenie kupnej zmluvy

 4. Cena tovaru a platební podmienky

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kupnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými na webovej stránke predávajúceho v sekcii „Všetko o nákupe“.
  2. Spolu s kupnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady v dohodnutej výške spojené s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, v ďalšom texte sa kúpnou cenou rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok o povinnosti uhradiť kupnú cenu predom.
  4. V prípade platby v hotovosti av prípade platby na dobierku je kupná cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupná cena splatná do piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kupnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kupnú cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kupnú cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci má právo, najmä v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kupnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatní.
  7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať.
  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci o platbách realizovaných na základe kupnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad (faktúru). Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad (faktúru) vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru av elektronickej podobe ju pošle na elektronickú adresu kupujúceho.
 5. Odstúpenie od kupnej zmluvy

 6. Preprava a dodanie tovaru

  1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitého požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, ak z dôvodov na strane kupujúceho treba tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu av prípade akéhokoľvek poškodenia toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
 7. Práva pri nekvalitnom plnení

 8. Ďalšie práva a povinnosti strán

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo na tovar zaplatením celej kupnej ceny tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexami chovania podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  3. Mimosúdne vybavenie stížností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@flomat.sk. Informáciu o vybavení stížnosti kupujúceho predávajúci pošle na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. Predávajúci má právo predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností podľa § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. Ochrana osobných údajov

 10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami a firmou predávajúceho na svoju elektronickú adresu, so zasielaním SMS správ na svoje telefónne číslo a súhlasí aj so zasielaním obchodných oznámení zo strany predávajúceho na svoju elektronickú adresu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. Ak nákup na webovej stránke možno urobiť a záväzky predávajúceho z kupnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 11. Doručovanie

  1. Na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.
 12. Záverečné ustanovenia

Vzorový formulár na odstúpenie od kupnej zmluvy

Tento formulár vyplňte a pošlite späť len v prípade, ak chcete odstúpiť od kupnej zmluvy.

Vzorový dokument Odstúpenie spotrebiteľa od kupnej zmluvy ( odt , docx , pdf ).

Doprava a platba

+420 733 641 461

Copyright © 2017-2023 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.