Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

 1. Právny rámec spracovania

  1. Osobné údaje zákazníkov a ďalších osôb (ďalej tiež „ subjekt údajov “), ktorých osobné údaje spoločnosť FLOMAT sro spracováva, sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

 2. Správca osobných údajov

  1. Správcom získaných osobných údajov je obchodná spoločnosť FLOMAT sro, so sídlom Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, identifikačné číslo: 05939585, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 69982 , ).

 3. Presnosť osobných údajov

  1. Subjekt údajov je povinný svoje osobné údaje (napr. pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.

Právnym základom spracovania vyššie uvedených údajov pre dané účely je súhlas udelený subjektom údajov, respektíve oprávnený záujem správcu pre účely základnej analýzy návštevnosti webových stránok.

 1. Nevyhnutnosť údajov

  1. Poskytnutie osobných údajov uvedených v čl. 4 je zmluvnou požiadavkou spoločnosti FLOMAT sro Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je nepodnikajúcou fyzickou osobou a meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúci fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u platiteľa DPH), telefónne číslo a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je podnikajúcou fyzickou osobou, sú zároveň údaje, ktoré je nevyhnutné uviesť do zmluvy; neposkytnutie týchto údajov môže viesť k nemožnosti uzavretia zmluvy.

 2. Doba uloženia

  1. Osobné údaje budú uložené u spoločnosti FLOMAT sro po dobu, ktorá je vyžadovaná platnými právnymi predpismi, ak nie je doba takto stanovená tak po dobu, počas ktorej trvá právny dôvod spracovania či po dobu nevyhnutnú pre určený výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 3. Právo na prístup k osobným údajom

  1. Subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 4. Právo na opravu osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 5. Právo na výmaz osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 6. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 7. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

  1. Za podmienok stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré správcovi poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu pôvodný správca bránil. . Zároveň má subjekt údajov, ak požiada, aj právo na to, aby správca postúpil jeho osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné.
   Spoločné podmienky na aplikáciu práva na prenositeľnosť:

   1. musí ísť o spracovanie založené na právnom dôvode, súhlase či zmluve,

   2. spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Výkonom práva na prenositeľnosť nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 1. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

  1. Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov spracovávaných z dôvodu oprávneného záujmu správcu, vrátane profilovania založeného na oprávnenom záujme správcu. Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

 2. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na elektronickú adresu správcu: info@flomat.sk, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: wnpfmfi). Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a zľavových a marketingových akciách týkajúcich sa tovaru a služieb správcu je možné odvolať aj prostredníctvom elektronického odhlasovacieho systému kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu noviniek priamo v zaslanom emailovom obchodnom oznámení.

 3. Uplatnenie práv

  1. Vyššie uvedené práva môže subjekt údajov uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na adresu elektronickej pošty: info@flomat.sk, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: wnpfmfi).

 4. Povereník

  1. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 5. Právo podať sťažnosť

  1. Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, najmä v členskom štáte EÚ svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V Českej republike je dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov.

Doprava a platba

+420 733 641 461

Copyright © 2017-2023 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.