Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

 1. Právny rámec spracovania

  1. Osobné údaje zákazníkov a ďalších osôb (ďalej tiež „ subjekt údajov “), ktorých osobné údaje spoločnosť FLOMAT sro spracováva, sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

 2. Správca osobných údajov

  1. Správcom získaných osobných údajov je obchodná spoločnosť FLOMAT sro, so sídlom Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, identifikačné číslo : 05939585, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 69982, ).

 3. Presnosť osobných údajov

  1. Subjekt údajov je povinný svoje osobné údaje (napr. pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.

 4. Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov

  1. Meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúcej fyzickej osoby), titul (ak je subjektom údajov uvedený), adresa bydliska alebo sídla, doručovacia adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty subjektu údajov, telefónne číslo a údaje o uskutočnenom nákupe sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (napr. identifikácia subjektu údajov, potvrdenie objednávky, informácie o stave objednávky, doručenie objednávky, vystavenie daňového dokladu); právnym základom spracovania týchto údajov na uvedený účel je ich nevyhnutnosť na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.
   Vyššie uvedené osobné údaje sú po splnení zmluvy ďalej spracovávané, ak je to nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť FLOMAT sro vzťahuje.

  2. Osobné údaje uvedené v čl. 4.1 a údaje o histórii subjektom údajov uskutočnených objednávok, uskutočnených nákupov a uplatnených reklamácií, môžu byť spracovávané na účely vedenia internetového užívateľského účtu subjektu údajov; právnym základom spracovania týchto údajov na uvedený účel je súhlas udelený dotknutou osobou.

  3. Osobné údaje subjektov údajov uvedené v čl. 4.1 môžu byť spracovávané pre účely priameho marketingu tj najmä zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb spoločnosti FLOMAT sro; právnym základom spracovania týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti FLOMAT sro Ak sa zúčastňuje subjekt údajov súťaže organizovanej spoločnosťou FLOMAT sro môžu byť uvedené údaje spracovávané pre účely priameho marketingu na základe subjektom údajov udeleného súhlasu.

  4. Meno, priezvisko, číslo bankového účtu, číslo občianskeho preukazu prípadne cestovného pasu subjektu údajov, prípadne iné identifikačné a kontaktné údaje môžu byť spoločnosťou FLOMAT sro vyžadované a spracovávané za účelom identifikácie osoby pri vrátení peňažného či nepeňažného plnenia z dôvodu zániku zmluvného vzťahu (napr. zrušenie kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia), pri prevzatí výhry v súťaži organizovanej spoločnosťou FLOMAT sro, alebo pri vyzdvihnutí tovaru, as tým súvisiacej ochrany strán pred vydaním plnenia neoprávnenej osobe. Právnym základom spracovania týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem správcu.

  5. Identifikačné údaje subjektu údajov vo forme kamerového záznamu získaného v predajných a skladových priestoroch spoločnosti FLOMAT sro, môžu byť spoločnosťou FLOMAT sro spracovávané za účelom ochrany jej majetku, života a zdravia osôb. V odôvodnených prípadoch môžu byť odovzdané orgánom činným v trestnom konaní, prípadne iný zainteresovaným subjektom pre naplnenie účelu spracovania (napr. poisťovňa). Právnym základom spracovania týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti FLOMAT sro

  6. Použitím webových stránok www.flomat.sk (ďalej len „ webové stránky “) spoločnosť FLOMAT sro z internetového prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Na zozbieranie týchto informácií používa najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. súbory cookies; tieto informácie môžu zahŕňať IP adresu subjektu údajov, jedinečný identifikátor využívajúci „cookies“, informácie o cookies a informácie týkajúce sa toho, či prístroj subjektu údajov disponuje softvérom potrebným pre prístup k určitým prvkom, jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja, doménu, typ prehliadača a jazyk, druh operačného systému a jeho nastavenia, štát a časové pásmo, predtým navštívené webové stránky, informácie o krokoch subjektu údajov na webových stránkach spoločnosti FLOMAT sro, ako napríklad klikanie, uskutočnené nákupy a označené preferencie a čas prístupu a referenčné adresy URL.
   Cookies používa spoločnosť FLOMAT sro na sledovanie toho, ako zákazníci používajú webové stránky, a aby porozumela preferenciám ich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To umožňuje poskytovať zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť. Cookies používa tiež na získanie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom webovej stránky ďalej zlepšovať. Na webových stránkach používa v zásade tri kategórie súborov cookies.

   1. Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patria k nim cookies, ktoré umožňujú si subjekt údajov pri prehliadaní webových stránok zapamätať. Pomáhajú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatenia a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.

   2. Zlepšujúce fungovanie (výkon): Tieto súbory cookies umožňujú zlepšovať funkcionalitu webových stránok tým, že spoločnosť FLOMAT sro sleduje ich používanie. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na požiadavky zákazníkov a umožňujú zapamätať si voľby zákazníkov vybrané pre dané stránky. Ak tieto cookies subjekt údajov odmietne, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné a chod stránok sa spomalí.

   3. Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť zákazníka so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z webových stránok spoločnosti FLOMAT sro Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu záujmom zákazníka, a to na webových stránkach spoločnosti FLOMAT sro aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie osobných údajov zákazníka. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá nebude pre zákazníka tak relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Instagrame či iných sociálnych sieťach, a/alebo neumožnenie, aby zákazník na sociálnych médiách zdieľal obsah.

Právnym základom spracovania vyššie uvedených údajov pre dané účely je súhlas udelený subjektom údajov, respektíve oprávnený záujem správcu pre účely základnej analýzy návštevnosti webových stránok.

 1. Nevyhnutnosť údajov

  1. Poskytnutie osobných údajov uvedených v čl. 4 je zmluvnou požiadavkou spoločnosti FLOMAT sro Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je nepodnikajúcou fyzickou osobou a meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúci fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u platiteľa DPH), telefónne číslo a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je podnikajúcou fyzickou osobou, sú zároveň údaje, ktoré je nevyhnutné uviesť do zmluvy; neposkytnutie týchto údajov môže viesť k nemožnosti uzavretia zmluvy.

 2. Doba uloženia

  1. Osobné údaje budú uložené u spoločnosti FLOMAT sro po dobu, ktorá je vyžadovaná platnými právnymi predpismi, ak nie je doba takto stanovená tak po dobu, počas ktorej trvá právny dôvod spracovania či po dobu nevyhnutnú pre určený výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 3. Kategória príjemcov osobných údajov

  1. Spracovaním osobných údajov môže spoločnosť FLOMAT sro poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

   1. Doručovatelia zásielok
    Správca je oprávnený poskytnúť za účelom doručenia objednaného tovaru meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúcej fyzickej osoby), titul (ak je zákazníkom uvedený), doručovaciu adresu, adresu elektronickej pošty a telefónne číslo zákazníka subjektu zaisťujúcemu doručenie objednaného tovar.

   2. Poskytovatelia účtovných daňových a právnych služieb
    Správca je oprávnený poskytnúť osobné údaje aj osobám poskytujúcim správcovi účtovné, daňové a právne služby za účelom plnenia svojich zákonných povinností av prípadoch, keď je to nevyhnutné pre stanovenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, či už v súdnom, mimosúdnom alebo správnom konaní.

   3. Subjekty posudzujúce oprávnenosť reklamácií
    Správca je oprávnený poskytnúť subjektu zabezpečujúcemu pre správcu posúdenia oprávnenosti reklamácie daňové doklady k zakúpenému tovaru obsahujúce okrem zákonom vyžadovaných náležitostí aj adresu elektronickej pošty a telefón zákazníka.

   4. Subjekty poskytujúce služby v rámci priameho marketingu
    Správca je oprávnený poskytnúť adresu elektronickej pošty a telefónne číslo za účelom zasielania obchodných oznámení subjektom, ktoré túto činnosť vykonávajú pre správcov ako spracovatelia.

   5. Subjekty poskytujúce služby výdajného/reklamného miesta
    Správca je oprávnený poskytnúť identifikačné a kontaktné údaje, údaje o uskutočnených objednávkach, uskutočnených nákupoch a uplatnených reklamáciách subjektom poskytujúcim služby výdajného miesta a miesta pre uplatnenie reklamácie tovaru.

   6. Subjekty oslovujúce zákazníkov za účelom získania hodnotenia
    Správca je oprávnený so súhlasom subjektu údajov poskytnúť informácie o objednávke a adresu elektronickej pošty subjektom oslovujúcim zákazníkov za účelom získania hodnotenia zakúpeného tovaru a poskytnutých služieb.

  2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 4. Právo na prístup k osobným údajom

  1. Subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 5. Právo na opravu osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 6. Právo na výmaz osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 7. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 8. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

  1. Za podmienok stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré správcovi poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu pôvodný správca bránil. . Zároveň má subjekt údajov, ak požiada, aj právo na to, aby správca postúpil jeho osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné.
   Spoločné podmienky na aplikáciu práva na prenositeľnosť:

   1. musí ísť o spracovanie založené na právnom dôvode, súhlase či zmluve,

   2. spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Výkonom práva na prenositeľnosť nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 1. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

  1. Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov spracovávaných z dôvodu oprávneného záujmu správcu, vrátane profilovania založeného na oprávnenom záujme správcu. Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

 2. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

  1. Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na elektronickú adresu správcu: info@flomat.sk, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: wnpfmfi). Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a zľavových a marketingových akciách týkajúcich sa tovaru a služieb správcu je možné odvolať aj prostredníctvom elektronického odhlasovacieho systému kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu noviniek priamo v zaslanom emailovom obchodnom oznámení.

 3. Uplatnenie práv

  1. Vyššie uvedené práva môže subjekt údajov uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na adresu elektronickej pošty: info@flomat.sk, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: wnpfmfi).

 4. Povereník

  1. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 5. Právo podať sťažnosť

  1. Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, najmä v členskom štáte EÚ svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V Českej republike je dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov.

Doprava a platba

+420 733 641 461

Projekt „Kreativní vouchery FLOMAT s.r.o.“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a ministerstva kultury.

Copyright © 2017-2024 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.