Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Reklamačný poriadok

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „ reklamačný poriadok “) obchodnej spoločnosti FLOMAT sro, so sídlom Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, identifikačné číslo: 05939585, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 69 ďalej len „ predávajúci “) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „ kupujúci “) pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady.
  2. Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len „ reklamácia “) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
  3. Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:
   1. ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,
   2. ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
   3. vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
   4. je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
   5. vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.
 2. Uplatnenie reklamácie

  1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším.
  2. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.
  3. Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zamontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.
 3. Lehota na uplatnenie práv

  1. Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.
  2. Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.
  4. Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.
 4. Vybavenie reklamácie

  1. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.
  2. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
 5. Akosť pri prevzatí

  1. Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 Občianskeho zákonníka, teda:
   1. tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
   2. tovar sa hodí k účelu, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
   3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   4. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá požiadavkám v čl. 5.1 reklamačného poriadku, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
  3. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
  4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 6. Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

  1. Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, pri ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5 reklamačného poriadku. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, keď by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.
  2. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.
  3. Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
 7. Náklady reklamácie a riešenia sporov

  1. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.
  2. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.
  3. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských, prípadne na príslušný súd.
 8. Zmluvná záruka za akosť

  1. Ak predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje niečo iné.
  2. Tento reklamačný poriadok vrátane jeho súčastí je platný a účinný od 25. mája 2018 a ruší predchádzajúce znenie reklamačných poriadkov vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle spoločnosti alebo v elektronickej podobe na webovej stránke predávajúceho.

Doprava a platba

+420 733 641 461

Projekt „Kreativní vouchery FLOMAT s.r.o.“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a ministerstva kultury.

Copyright © 2017-2024 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.